Regulaminy

Regulaminy obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 2 w Suwałkach:

Instrukcja kancelaryjna (zał. 1 do Zarządzenia z dn. 21.02)

Jednolity rzeczowy wykaz akt (zał. 2 do Zarządzenia z dn. 21.02)

Instrukacja o organizacji i zakresie działania Archiwum zakładowego wraz z załącznikami (zał. 3 do Zarządzenia z dn. 21.02)

Regulamin Rady Pedagogicznej

 

 

Regulamin ZFŚS

Aneks do regulaminu ZFSŚ

Zał.1 Wniosek o dofinansowanie wypoczynku pracownika organizowanego we własnym zakresie

Zał.2 Wniosek o dofinansowanie wypoczynku pracownika

Zał.3 Wniosek o dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży

Zał.4 Wniosek o dofinansowanie do działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej

Zał.5 Wniosek o przyznanie zapomogi finansowej dla pracownika/emeryta

Wniosek o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe

Umowa o przyznanie pożyczki z ZFŚSna cele mieszkaniowe-pracownicy

Umowa o przyznanie pożyczki z ZFŚS na cele mieszkaniowe-emeryci

Zał.6 Tabela maksymalnych wysokości świadczeń wypłacanych z ZFŚS

 

Regulamin pracy

Regulamin wynagradzania pracowników administracji i obsługi

zał.1 Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia

zał.2, zał.3 Tabela stawek dodatku funkcyjnego i wykaz stanowisk pracowników administracji i obsługi

Regulamin wynajmu pomieszczeń i obiektów sportowych

Regulamin kontroli zarządczej

zał.1 Zasady etyczne pracowników

zał.2 Regulamin przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze

zał.3 Regulamin służby przygotowawczej

           zał.1,2 do Regulaminu służby przygotowawczej

zał.4 Regulamin przeprowadzanej oceny okresowej pracowników

           zał.1 Wykaz kryteriów oceny

           zał.2 Arkusz oceny

zał.5 Regulamin organizacyjny

           zał.1 Schemat organizacyjny

           zał.2 Zasady przydzielania zastępstw doraźnych za nieobecnych nauczycieli

           zał.3 Opis stanowiska pracy

zał.6a,6b Rejestr ryzyka

zał.7a,7b Rejestr odstępstw od norm

zał.8a Kwestionariusz samooceny w zakresie stosowania standardów kontroli zarządczej

zał.8b Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej - pracownicy

zał.9 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w jednostce