Zarządzenia Dyrektora Szkoły

Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Aleksandry Piłsudskiej  w Suwałkach:

 

Zarządzenie z dnia 24 stycznia 2022r. w sprawie wprowadzenia tekstu ujednoliconego regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie z dnia 21stycznia 2022r. w sprawie organizacji nauczania zdalnego w klasie 5b

Zarządzenie z dnia 18 stycznia 2022r. w sprawie organizacji nauczania hybrydowego w klasie 7a

Zarządzenie z dnia 14 stycznia 2022r. w sprawie organizacji nauczania hybrydowego w klasie 8d

Zarządzenie z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie powołania Komisji  Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji  składników majątkowych użyczonych będących własnością Urzędu Miejskiego w Suwałkach

Zarządzenie z dnia 28 grudnia 2021r, w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów - stanu magazynu w stołówce (ilościowo-wartościowo) podlegających corocznej inwentaryzacji

Zarządzenie z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć stacjonarnych w klasie 2d

Zarządzenie z dnia 6 grudnia 2021r. w sprawie organizacji nauczania hybrydowego w klasie 3d

Zarządzenie z dnia 3 grudnia 2021r. w sprawie organizacji nauczania hybrydowego w klasie 8a

Zarządzenie z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie organizacji nauczania hybrydowego w klasach: 4a, 4b, 4c, 7b

Zarządzenie z dnia 23 listopada 2021r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć stacjonarnych w klasie 2d oraz organizacji nauczania hybrydowego w klasach: 1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 3c

Zarządzenie z dnia 22 listopada 2021r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć stacjonarnych w klasach 7a, 7c oraz organizacji nauczania hybrydowego w klasach 4-6 i 8c

Zarządzenie z dnia 15 listopada 2021r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć stacjonarnych w klasie 1b, 2c, 2d, 3a

Zarządzenie z dnia 9 listopada 2021r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć stacjonarnych w klasie 3d oraz 4a, 4b, 5b, 6a, 8d

Zarządzenie z dnia 8 listopada 2021r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć stacjonarnych w klasach IV-VIII i klasie 2b

Zarządzenie z dnia 5 listopada 2021r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć stacjonarnych w klasach  1a, 2a, 3c

Zarządzenie z dnia 4 listopada 2021r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć stacjonarnych w klasie 2c

Zarządzenie z dnia 3 listopada 2021r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć stacjonarnych w klasach 6c, 7c, 8b, 8c 

Zarządzenie z dnia 25 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Piłsudskiej w Suwałkach

Zarządzenie z dnia 30 września 2021 r. w sprawie powołania Szkolnych Komisji Konkursowych oraz organizacji etapu szkolnego wojewódzkich konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2021/2022

Zarządzenie z dnia 1 września 2021r. w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 3/2021 do regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Zarządzenie z dnia 1 września 2021r, w sprawie pkreślenia warunków wynajmu, sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów sportowych oraz innych pomieszczeń szkolnych

Zarządzenie z dnia 30 sierpnia 2021r. w sprawie wprowadzenia uaktualnionych procedur ochrony uczniów i pracowników placówki przed Covid-19

Załącznik 1 Uaktualnione procedury ochrony uczniów i pracowników przed Covid-19

 Zarządzenie z dnia 30 sierpnia 2021r. w sprawie wprowadzenia regulaminu pełnienia dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych

Zarządzenie z dnia 25 marca 2021r. w sprawie aneksu 2/2021 do regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

Zarządzenie z dnia 11 stycznia 2021r. w sprawie aktualizacji polityki bezpieczeństwa - regulaminu przechowywania i ochrony danych osobowych

Zarządzenie z dnia 25 stycznia 2021r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach na rok szkolny 2021/2022

Zarządzenie  z dnia 19 lutego 2021r. w sprawie: procedury bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

Załącznik 1 Procedury-uaktualnienie

Zarządzenie z dnia 15 stycznia 2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych w SP2

Zarządzenie z dnia 4 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia zasad rozliczania kosztów związanych z podróżą służbową pracowników Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach

Załącznik 1 Delegacja  (druk do pobrania)

Zarządzenie z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie skontrum zbiorów biblioteki szkolnej

Zarządzenie z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji ds. selekcji księgozbioru w bibliotece

Zarządzenie z dnia 13 listopada 2020r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziale przedszkolnym przy szkole  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

Zarządzenie  z dnia 12 listopada 2020r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziale przedszkolnym przy szkole  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

Zarządzenie z dnia 26 października 2020r. w sprawie wprowadzenia do obiegu regulaminu pracy zdalnej

Zarządzenie z dnia 1 września 2020 r.w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokości opłat za posiłki w szkole i oddziale przedszkolnym 

 

Zarządzenie z dnia 28 września 2020r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla uczniów Szkoły Postawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach

Zarządzenie z dnia 28 sierpnia 2020r. w sprawie wprowadzenia procedur ochrony uczniów i pracowników placówki przed Covid-19 

Załączniki nr 1-13 Procedury

Zarządzenie z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie: procedury bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

Załącznik nr 1 Procedura bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zał.1 Konsultacje

Zał.2 Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zdrowiu dziecka

Zał.3 Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów korzystających ze świetlicy szkolnej

Zał.4 Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów deklarujących chęć skorzystania z zajęć rewalidacyjnych, zajęć opiekuńczo wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych, konsultacji dla klas VIII, konsultacji dla uczniów klas IV-VII  

Zał.5 Zgoda rodzica na codzienny pomiar temperatury u dziecka

Zał.6 Zgoda rodzica na odmowę przyjęcia dziecka w wyniku podwyższonej temperatury do szkoły

Zarządzenie z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie: procedury bezpieczeństwa w oddziałach przedszkolnych na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

Załącznik nr1 do Zarządzenia z dnia 11 maja 2020r. Procedura bezpieczeństwa w Oddziałach Przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19

Zarządzenie z dnia 28 kwietnia 2020r. w sprawie ustalenia warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego i sprawdzianu wiedzy i umiejętności oraz warunków ustalenia rocznej oceny zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżeń, do trybu ustalenia oceny.

Załącznik nr1 do Zarządzenia Dyrektora szkoły z dnia 28.04.2020r. w sprawie ustalenia warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego i sprawdzianu wiedzy i umiejętności oraz warunków ustalenia rocznej oceny zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżeń do trybu ustalenia oceny

Zarządzenie z dnia 28 kwietnia 2020r. w sprawie ustalenia sposobu monitorowania postępów uczniów, sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach

Załącznik nr1 do Zarządzenia Dyrektora szkoły z dnia  28.04.2020 r. w sprawie ustalenia sposobu monitorowania postępów uczniów, sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach

 

Zarządzenie z dnia 6 kwietnia 2020 w sprawie ustalenia sposobu dokumentowania zadań Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach

Zarządzenie z dnia 6 kwietnia 2020 w sprawie określania zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w związku z dalszym zapobieganiem, przeciwdziałąniem i zwalczaniem COVID-19

Załącznik nr1 Sposób dokumentowania zajęć realizowanych przez nauczycieli z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Załącznik nr2 Dokumentowanie czasu pracy pracowników niepedagogicznych szkoły

Załącznik nr3 Dokumentowanie czynności organów Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach

Zarządzenie z dnia 1 marca 2020 w sprawie obowiązywania regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie z dnia 2 stycznia 2020 w sprawie wynagradzania pracowników administracji i obsługi

Zarządzenie z dnia 1 września 2019 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokości opłat za posiłki w szkole i oddziale przedszkolnym

Zał. 1 Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

Zarządzenie z dnia 1 września 2018r. w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokości opłat za posiłki w szkole i oddziale przedszkolnym

Zał.1 Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

Zarządzeniez dn. 21.02.2018r. w sprawie obowiazywania Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt i Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwum zakładowego oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją.

 

Instrukcja kancelaryjna (zał. 1 do Zarządzenia z dn. 21.02)

 

Jednolity rzeczowy wykaz akt (zał. 2 do Zarządzenia z dn. 21.02)

 

Instrukacja o organizacji i zakresie działania Archiwum zakładowego wraz z załącznikami (zał. 3 do Zarządzenia z dn. 21.02)

 

Zarządzenie z dn. 11.01.2018r. w sprawie obowiązywania regulaminów ZFŚS, Wynagradzania i Kontroli Zarządczej

Zarządzenie  z dn. 02.01.2018r. w sprawie w sprawie określenia warunków wynajmu, sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów sportowych oraz innych pomieszczeń szkolnych

Zarządzenie z dn. 29.12.2017r. w sprawie obowiązywania regulaminu pracy

Zarządzenie z dn.28.12.2017r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majatkowych użyczonych będących własnością Urzedu Miasta w Suwałkach

Zarządzenie z dnia 02.11.2017 r. w sprawie dokonania oceny warunkówna stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

Zarządzenie z dnia 02.11.2017r. w sprawie szkolenia pracowników w dziedzinie BHP

Zarządzenia z dnia 02.11.2017r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialno-prawnych bedących własnoscią szkoły

Zarządzenie  z dn. 25.10.2017r. w sprawie powołania Szkolnej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w dotychczasowych gimnazjach w roku szk. 2017/2018

Zarządzenie z dn. 24.10.2017r. w sprawie powołania Szkolnej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w Szkole Podstawowej nr 2 w roku szk. 2017/2018

Zarządzenie  z dn. 15.09.2017r. ws powołania Zespołu ds. selekcji księgozbioru w dziale dziecięcym  biblioteki Szkoły Podstawowej nr 2

Zarządzenie z dn. 1.09.2017r. w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokości opłat za posiłki w szkole i w oddziale przedszkolnym.

Zał.1 Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

Zarządzenie  z dn. 1.09.2017r.  ws. powołania Zespołu ds. selekcji księgozbioru w dziale młodzieżowym biblioteki Szkoły Podstawowej nr 2 

Zarządzenie z dn. 1.09.2017r. ws. powołania komisji ds. funduszu socjalnego

Zarządzenie z dn. 1.09.2017r.ws. powołania Komisji ds. udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów szkoły w roku szkolnym 2017/2018 

 

 

STATUT

STATUT w zakładce BIP 

Regulaminy

Regulaminy obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami  Dwujęzycznymi im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach:

1. Regulamin pełnienia dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych
2. Regulamin pracy zdalnej
3. Regulamin Rady Pedagogicznej
4. Regulamin przechowywania i ochrony danych osobowych  
5. Regulamin ZFŚS
6. Regulamin postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych
7. Regulamin pracy
8. Regulamin wynagradzania pracowników administracji i obsługi
9. Regulamin wynajmu pomieszczeń i obiektów sportowych
10. Regulamin kontroli zarządczej 

Czytaj więcej...