PROJEKT WIEDZA - KLUCZEM DO SUKCESU


kap ludzkiue

 

 

W Szkole Podstawowej nr 2 im. im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach rozpoczęły się zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach projektu pn. „Wiedza- kluczem do sukcesu”.

Projekt został dofinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dzięki temu wsparcie otrzyma 223 uczniów.

Zajęcia dla dzieci z klas „0” oraz IV-VI rozpoczęły się 21 października 2013 roku i będą realizowane do czerwca 2014 roku.

W ramach projektu ,,Wiedza –kluczem do sukcesu” 49 dzieci z klas ,,O” bierze  udział w  zajęciach  języka angielskiego i zajęciach logopedycznych, a 174 uczniów klas IV-VI uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych: ,,English is fun - język angielski znam,  ,,Agrafka” – kółko literacko - dziennikarskie, ,,Zabawy językiem polskim” - zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, ,,Myślę, liczę - matematykę ćwiczę,  ,,Z przyrodą za pan brat - laboratorium przyrodnicze,  ,,Mały informatyk” - zajęcia komputerowe,  ,,Sprawne ręce - mogą więcej” - zajęcia plastyczno-techniczne, zajęcia socjoterapeutyczne, ,,W zdrowym ciele - zdrowy duch” - zajęcia sportowo - rekreacyjne z elementami gimnastyki korekcyjnej.

Ponadto w ramach projektu szkoła zostanie doposażona w nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny, pomoce dydaktyczne i materiały papierniczo - biurowe.