Procedury bezpieczeństwa - dokumenty dla Rodziców

  • Drukuj

Uwaga Rodzice! Proszę zapoznać się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w okresie czasowego ograniczenia fukcjonowania szkoły i wypełnić stosowne dokumenty, jeśli Państwa dziecko będzie od 25 maja uczęszczać do szkoły:

Procedura bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zał.1 Konsultacje

Zał.2 Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zdrowiu dziecka

Zał.3 Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów korzystających ze świetlicy szkolnej

Zał.4 Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów deklarujących chęć skorzystania z zajęć rewalidacyjnych, zajęć opiekuńczo wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych, konsultacji dla klas VIII, konsultacji dla uczniów klas IV-VII  

Zał.5 Zgoda rodzica na codzienny pomiar temperatury u dziecka

Zał.6 Zgoda rodzica na odmowę przyjęcia dziecka w wyniku podwyższonej temperatury do szkoły